en de ru
FAIR PLAY certyfikat

 

INFORMACJA DLA PACJENTA!!!

 

Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru takiego dokonuje się poprzez złożenie imiennej deklaracji wyboru (dotyczy ona zarówno wyboru lekarza, pielęgniarki, jak i położnej POZ). Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w miejscu udzielania świad-czeń oraz w trakcie wizyt domowych. Filie poradni POZ mogą przyjmować pacjentów krócej niż w godzinach 8-18, jeżeli w tym czasie pacjenci mogą skorzystać z pomocy w podstawowej jednostce tego samego świadczeniodawcy.

 

WAŻNE!

• pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie, e-mail lub za pośrednictwem osób trzecich;
• w przypadkach uzasadnionych medycznie, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia;
• w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem;
• wizyty domowe lekarza POZ u chorego, jeśli jego stan tego wymaga, można zgłosić telefonicznie i za pośrednictwem osób trzecich w godzinach ustalonych przez przychodnię, między 8 a 19. Każda przychodnia powinna umieścić w widocznym miejscu informację o zasadach i godzinach udzielania wizyt domowych. Pomoc lekarska w POZ nie jest udzielana w trybie nagłym, czyli w stanach zagrożenia życia – takiej pomocy udziela pogotowie – dlatego dni i godziny wizyt domowych są zgodne z harmonogramem pracy lekarza. O wizycie w domu i jej terminie (wizyta może odbyć się w dniu zgłoszenia) zawsze decyduje lekarz POZ;
• zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ oraz innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta), zmiany dokonuje się poprzez osobiste podpisanie u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej druku deklaracji;
• ubezpieczony może skorzystać z bezpłatnych świadczeń POZ, jeśli np. przebywa turystycznie poza miejscem zamieszkania, w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia;
• lekarz POZ może zlecać badania diagnostyczne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej – zgodnie z wykazem badań diagnostycznych będących w kompetencjach lekarza POZ ( np. USG brzucha, TSH, RTG zatok, ALT, badania moczu i kału). O wydaniu skierowania na badania i jego częstotliwości – decyduje lekarz POZ.
• lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skie-rowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania;
• lekarz POZ może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego pacjentowi na leki zalecane przez innego lekarza (np. specjalistę),jeśli posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.


Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z tego rodzaju pomocy można korzystać w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także jeśli trzeba zachować ciągłość leczenia (np. zastrzyki robione przez pielęgniarkę codziennie wieczorem). Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.


W przychodni POZ powinna być wywieszona informacja, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.