en de ru
FAIR PLAY certyfikat

 

 

INFORMACJA DLA PACJENTA!!!

 

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Opieka pielęgniarska nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 

Pielęgniarka POZ obejmuje kompleksową opieką pacjenta, jego rodzinę i środowisko oraz wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. Wykonuje zadania w zakresie profilaktyki i edukacji oraz świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1816


W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta, pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent. Lekarz POZ przy zleceniu pielęgniarce POZ pobrania materiału do badań zapewnia pojemniki na materiały do badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu probówek, pozostały sprzęt potrzebny do pobrania np. krwi zapewnia pacjentowi pielęgniarka. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1376)

 

Pielęgniarka posiada także przybory i materiały (bandaże, plastry, gazę - nie leki!) konieczne np. do wykonania opatrunków, pielęgnacji ran i odleżyn.  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1376)

 

Do zadań pielęgniarki należą między innymi:

  • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych. Jeśli konieczne jest robienie zastrzyków, pielęgnacja ran itp. także w soboty i niedziele lub święta, wówczas nasz lekarz POZ lub pielęgniarka POZ zgłasza taką konieczność świadczeniodawcy realizującemu świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na danym terenie (pielęgniarce, która opiekuje się rejonem, w którym mieszka pacjent),
  • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia,
  • cewnikowanie pęcherza u kobiet,
  • płukanie pęcherza,
  • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem,
  • zdejmowanie szwów,
  • wykonywanie inhalacji,
  • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
  • stawianie baniek.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1816)

 

Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki.

 

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia pielęgniarskie udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia.

 

W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.